İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏK HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

I fəsil
Umumi muddəalar Maddə 1. Qanunun məqsədi

Bu Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş məlumat əldə etmək huququnun sərbəst, maneəsiz və hamı ьзьn bərabər şərtlərlə, aзıq cəmiyyətin və demokratik huquqi dovlətin prinsipləri əsasında təmin edilməsinin huquqi əsaslarını mьəyyənləşdirməkdən, həmcinin, ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə vətəndaşlar tərəfindən nəzarət olunmasına şərait yaratmaqdan ibarətdir.

Maddə 2. İnformasiya əldə etmək azadlığı

2.1. Azərbaycan Respublikasında informasiyanın əldə olunması azaddır.

2.2. Hər kəs цzь birbaşa və ya numayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə muraciət etmək, informasiyanın nцvьnь və əldə etmə formasını seзmək hьququna malikdir.

2.3. İnformasiya sahibinə muraciət edən hər kəs:

2.3.1. sorğu edilən informasiyanın informasiya sahibində olub-olmadığını цyrənmək, bu informasiya olmadıqda onu əldə etmək ьзьn yardımзı məlumatlar almaq;

2.3.2. informasiya sahibi sorğu edilən informasiyaya malik olduqda onu sərbəst, maneəsiz və hamı ьзьn bərabər şərtlərlə əldə etmək hьququna malikdir.

2.4. Fiziki şəxslərin ozləri barəsindəki sənədləşdirilmiş informasiya ilə maneəsiz tanış olmaq, onu əldə etmək, bu informasiyada dəqiqləşdirmələr aparılmasını tələb etmək, informasiyadan kimlərin və hansı məqsədlə istifadə etdiyini oyrənmək hьququ vardır.

2.5. İnformasiya sahiblərindən bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş sənədləşdirilmiş informasiyadan, digər məqsədlər, o cumlədən kommersiya məqsədləri ucun torəmə informasiya məhsulunun yaradılmasına bu şərtlə icazə verilir ki, torəmə informasiya yaradılarkən ilkin mənbəyə istinad edilsin.

Maddə 3. Əsas anlayışlar

3.0. Bu Qanunun məqsədləri ucun istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

3.0.1. informasiya – yaranma tarixindən, təqdimat formasından və təsnifatından asılı olmayaraq istənilən fəaliyyət nəticəsində yaradılan, yaxud əldə olunan faktlar, rəylər, bilgilər, xəbərlər və ya digər xarakterli məlumatlar;

3.0.2. şəxsi və ailə həyatına dair məlumat (bundan sonra – fərdi məlumat) – şəxsiyyəti birbaşa və ya dolayısı ilə identikləşdirməyə imkan verən hadisələr, fəaliyyətlər, vəziyyətlər barədə faktlar, rəylər, bilgilər;

3.0.3. ictimai informasiya – qanunlarla və ya digər normativ huquqi aktlarla muəyyənləşdirilən ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi prosesində yaradılan və ya əldə edilən faktlar, rəylər, bilgilər;

3.0.4. informasiya xidmətləri – sorğu ilə muraciət edən hər kəsi informasiya ilə təmin etmək ucun gostərilən fəaliyyət;

3.0.5. informasiya sahibi – informasiya əldə etmək huququnu təmin etmək ucun bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə muəyyənləşdirilən dovlət orqanları, bələdiyyələr, mulkiyyət novundən asılı olmayaraq yaradılmış hьquqi şəxslər və fiziki şəxslər;

3.0.6. informasiya sorğusu – informasiya əldə etmək ucun yazılı və ya şifahi mьraciət;

3.0.7. informasiya sorğusu verən (bundan sonra – sorğucu) – informasiya əldə etmək ьзьn yazılı və ya şifahi şəkildə muraciət edən huquqi və ya fiziki şəxs;

3.0.8. informasiyanın aзıqlanması – informasiyanın sorğu verilmədən kutləvi informasiya vasitələrində, rəsmi nəşrlərdə, sorğu və ya məlumat kitabзalarında yayılması, İnternet informasiya ehtiyatlarında yerləşdirilməsi, brifinqlərdə, mətbuat relizlərində və ya konfranslarında elan edilməsi, rəsmi və ya kutləvi tədbirlərdə bildirilməsi.

Maddə 4. Qanunun tənzimləmə sahəsi

4.1. Bu Qanunla aşağıdakılar mьəyyənləşdirilir:

4.1.1. informasiyanın əldə olunmasının şərtləri, qaydaları və formaları, habelə informasiya sahibinin bu cьr informasiyanı təqdim etməkdən imtinasının əsasları;

4.1.2. ictimai informasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətlər və həmin informasiyanın digər qanunlarla tənzimlənməyən hissəsinin aзıqlanma və təqdim edilmə qaydaları;

4.1.3. informasiyanın əldə olunmasının təşkilinə nəzarətin həyata kecirilməsi qaydaları.

4.2. Bu Qanun aşağıdakılara şamil edilmir:

4.2.1. qanunla mьəyyənləşdirilmiş dцvlət sirri təşkil edən məlumatlara;

4.2.2. “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq arxiv sənədləri ilə işləməyə buraxılmanın təmin edilməsinə;

4.2.3. “Vətəndaşların mьraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənən təklif, ərizə və şikayətlərə;

4.2.4. beynəlxalq muqavilələrlə muəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə.

Maddə 5. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi

5.1. İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan və bu Qanunun tələblərinə uyğun hazırlanmış digər normativ huquqi aktlardan ibarətdir.

5.2. Azərbaycan Respublikasının digər normativ hьquqi aktlarında informasiyanın əldə olunması ilə bağlı bu Qanunun tələblərindən fərqli qaydalar muəyyənləşdirilə bilməz.

Maddə 6. İnformasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri

6.0. İnformasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

6.0.1. informasiya sorğusunun sərbəst, maneəsiz və hamı ьзьn bərabər şərtlərlə təmin edilməsi;

6.0.2. informasiyanın əldə olunmasının qanuniliyi;

6.0.3. dцvlət orqanlarının və bələdiyyələrin informasiyanı aзıqlamaq vəzifəsi;

6.0.4. informasiyanın maksimum aзıqlığı;

6.0.5. informasiya sorğusunun ən qısa zamanda və ən munasib usulla təmin edilməsi;

6.0.6. informasiya təqdim olunarkən insanların, cəmiyyətin və dovlətin təhlukəsizliyinin qorunması;

6.0.7. informasiya əldə etmək huququnun dovlət tərəfindən qorunması, o cьmlədən məhkəmə yolu ilə mudafiəsi;

6.0.8. bu Qanunla muəyyənləşdirilmiş hallar istisna olmaqla informasiyanın əldə edilməsinin odənişsiz həyata kecirilməsi;

6.0.9. informasiya əldə etmək hьququnun pozulmasına gцrə informasiya sahiblərinin məsuliyyət daşıması;

6.0.10. informasiya əldə edilməsinə qoyulan məhdudiyyətin bu məhdudiyyəti doğuran əsaslardan daha artıq mьəyyənləşdirilməməsi;

6.0.11. ictimaiyyətdə maraq doğuran hьquq pozuntuları barədə məlumatı aзıqlamağa gцrə vəzifəli şəxslərin təqib olunmaması.

Maddə 7. Sənədləşdirilmiş informasiya (sənəd)

7.1. Maddi daşıyıcıda mətn, səs və ya təsvir formasında qeydə alınan və identikləşdirməyə imkan verən istənilən rekvizitli informasiya mənbəyindən, saxlanma yerindən, rəsmi statusundan, mulkiyyət novundən, mənsub olduğu təşkilat tərəfindən yaradılıb-yaradılmadığından asılı olmayaraq sənədləşdirilmiş informasiya (bundan sonra – sənəd) hesab olunur.

7.2. İnformasiya sahibi sənədə malikdir, əgər:

7.2.1. informasiya sahibində movcud olan sənəd digər informasiya sahibinə məxsus deyilsə;

7.2.2. digər informasiya sahibində movcud olan sənəd informasiya sahibinə məxsusdursa.

Maddə 8. Sənədin saxlanması, komplektləşdirilməsi və muhafizəsi

8.1. Muvafiq icra hakimiyyəti orqanı sənədlərin saxlanmasına, komplektləşdirilməsinə və muhafizəsinə dair qaydalar muəyyənləşdirir.

8.2. İnformasiya sahibi malik olduğu sənədlərin bu Qanunun 8.1-ci maddəsində gostərilən qaydalara uyğun saxlanmasının, komplektləşdirilməsinin və muhafizəsinin təşkilinə gorə məsuliyyət daşıyır.

8.3. İnformasiya sahibi fiziki şəxsin цzь haqqında fərdi məlumatlarla tanış olması və lazım gələrsə onlarda dəqiqləşdirmələr aparılması ьзьn bu Qanunun tələblərinə uyğun qaydalar mьəyyənləşdirir və bu qaydaların icrasını təmin edir.

Maddə 9. İnformasiya sahibləri

9.1. Aşağıdakılar informasiya sahibləri sayılır:

9.1.1. dцvlət orqanları və bələdiyyələr;

9.1.2. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hьquqi şəxslər, həmcinin normativ huquqi aktlarla və ya muqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə xidmət gostərən ozəl hьquqi şəxslər və fiziki şəxslər.

9.2. Bu Qanunun 9.1.2-ci maddəsində təsbit olunan huquqi və fiziki şəxslərə informasiya sahiblərinin bu Qanunla muəyyənləşdirilmiş vəzifələri yalnız ictimai funksiyaların yerinə yetirilməsi, yaxud normativ huquqi aktlarla və ya muqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə gostərilən xidmət nəticəsində yaranan və ya əldə edilən informasiyalar uzrə şamil olunur.

9.3. Aşağıdakılar informasiya sahiblərinə bərabər tutulur:

9.3.1. əmtəə bazarında hцkmran mцvqe tutan, xьsusi və ya mustəsna huquqa, yaxud təbii inhisara malik olan hьquqi şəxslər – malların və xidmətlərin təklif edilməsi şərtlərinə və onların qiymətlərinə, həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə aid informasiyalar uzrə;

9.3.2. tamamilə və ya qismən dovlət mulkiyyətində, yaxud asılılığında olan qeyri-kommersiya təşkilatları, bьdcədənkənar fondlar, həmcinin dovlətin ьzvь olduğu və ya iştirak etdiyi kommersiya birlikləri – dovlət budcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid informasiyalar uzrə.

II fəsil

İnformasiya əldə olunmasının təşkili

Maddə 10. İnformasiya sahibinin vəzifələri

10.1. İnformasiya sahibi цz informasiya ehtiyatlarından hər kəsin sərbəst, maneəsiz və hamı ьзьn bərabər şərtlərlə informasiya əldə etmək huququnu bu Qanunla muəyyənləşdirilmiş qaydada təmin etməyə borcludur.

10.2. İnformasiya sahibi bu məqsədlə informasiya məsələləri uzrə vəzifəli şəxs təyin edir, yaxud struktur bolmə yaradır, informasiya xidmətləri gostərir.

10.3. İnformasiya məsələləri uzrə vəzifəli şəxsin təyin olunmaması və ya struktur bolmənin yaradılmaması informasiya xidmətləri gostərməkdən imtina ucun əsas ola bilməz.

10.4. İnformasiya sahibi:

10.4.1. informasiya sorğusunu ən qısa zamanda və sorğuзu ьзьn ən munasib usulla təmin etməlidir;

10.4.2. sənədlərin reyestrini aparmalıdır;

10.4.3. ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi haqqında ictimaiyyətə muntəzəm məlumat verməlidir;

10.4.4. aзıqlamalı olduğu ictimai informasiyanı bu Qanunla mьəyyənləşdirilmiş qaydada və muddətdə aзıqlamalıdır;

10.4.5. sorğuзuya kцmək gostərməlidir;

10.4.6. informasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətlər barədə sorğuзuya məlumat verməlidir;

10.4.7. əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan informasiyaları qorumalıdır;

10.4.8. həqiqətə uyğun olmayan, natamam və ya qeyri-dəqiq informasiya verməməli, şьbhə yarandığı hallarda informasiyanın dьzgьnlьyьnь və motəbərliyini yoxlamalıdır.

10.5. İnformasiya məsələləri uzrə vəzifəli şəxs və ya struktur bolmə aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

10.5.1. sorğuları diqqətlə araşdırıb qərarlar qəbul edir;

10.5.2. sorğuları bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada təmin edir;

10.5.3. informasiya xidmətlərinin gostərilməsinə nəzarət edir;

10.5.4. İnformasiya Məsələləri uzrə muvəkkilə təqdim olunacaq hesabatları hazırlayır;

10.5.5. informasiya əldə edilməsi ilə bağlı informasiya sahibinə gondərilən şikayətləri araşdırıb qərar qəbul edir;

10.5.6. informasiya xidmətləri gostərilməsi ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirir.

10.6. İnformasiya Məsələləri uzrə muvəkkilə hesabatlar ildə iki dəfə – hər cari ilin birinci və yeddinci aylarında təqdim olunur. Muvəkkil tələb edərsə, informasiya sahibi bu cьr hesabatları əlavə olaraq təqdim etməlidir.

Maddə 11. İnformasiya əldə olunmasının təşkilinə gorə məsuliyyət

11.1. İnformasiya sahibinin rəhbəri informasiya xidmətlərinin təşkili ilə əlaqədar daxili icraat qaydalarını mьəyyənləşdirir.

11.2. Bu Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan informasiya sahibləri informasiyanın əldə olunmasının təşkilinə gorə qanunvericiliklə muəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

11.3. Əgər informasiya sahibi informasiya məsələləri uzrə vəzifəli şəxs təyin etməyibsə, yaxud struktur bolmə yaratmayıbsa, informasiya sorğusunun icrasına məsuliyyəti informasiya sahibinin bu funksiyanın yerinə yetirilməsi ucun muəyyənləşdirdiyi şəxs daşıyır.

11.4. İnformasiyanın bu Qanunla mьəyyənləşdirilmiş qaydada aзıqlanması ьзьn məsuliyyəti, bu funksiyanın icrası rəsmi qaydada başqasına həvalə olunmayıbsa, informasiya sahibinin rəhbəri daşıyır.

Maddə 12. Sənədlərin reyestri

12.1. Sənədlərin reyestri (bundan sonra – reyestr) informasiya sahibinə daxil olan, ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılan və ya əldə edilən informasiyaların qeydə alındığı və hər kəsin istifadə edə biləcəyi elektron məlumat toplusudur.

12.2. Reyestrin yaradılması, saxlanması və vaxtaşırı yeniləşdirilməsi qaydaları mьvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən muəyyənləşdirilir.

12.3. İnformasiya sahibi reyestrdə aşağıda gцstərilən sənədləri bu maddədə gostərilən muddətdə qeydə almalıdır:

12.3.1. daxil olan, gцndərilən və ya idarə daxilində hazırlanan sənədlər – daxil olduğu, gцndərildiyi və ya idarə daxilində hazırlandığı gьn;

12.3.2. hьquqi aktlar – imzalandığı gьn;

12.3.3. mьqavilələr – quvvəyə mindiyi gun.

12.4. Muhasibat sənədləri, təbrik məktubları, bildirişlər, memorandumlar, zəmanətlər, habelə iclaslar, mьşavirələr, konfranslar və digər kutləvi tədbirlərin proqramları və ya belə tədbirlər haqqında məlumatlar, muxtəlif statistik hesabatlar sənədlərin reyestrində qeydə alınmır.

12.5. Reyestrə bu Qanunun 15.1-ci maddəsində sadalananlarla yanaşı aşağıdakı məlumatlar da daxil edilməlidir:

12.5.1. sənədin daxil olma və ya gondərilmə usulu (elektron poct, poct, telefaks vasitəsilə, yaxud şəxsən təqdim etməklə);

12.5.2. sənədin nцvь (informasiya sorğusu, təklif, ərizə və şikayət, raport, normativ xarakterli akt, və s.);

12.5.3. əgər varsa, sənədin əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətlər və s.

12.6. Reyestrdə, həmзinin, baxılma və ya cavab tələb edən sənədin icrası ьзьn qanunla mьəyyənləşdirilmiş mьddət, struktur bolmənin adı, habelə cavabı tərtib edən vəzifəli şəxsin adı və soyadı gцstərilməlidir.

12.7. Muvafiq icra hakimiyyəti orqanı reyestrdən istifadəni və sənədin axtarılmasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə reyestrdən istifadəyə dair qaydalar muəyyənləşdirir.

III fəsil

İnformasiyanın əldə olunmasının sorğu əsasında təmin edilməsi

Maddə 13. İnformasiya sorğusunun təqdim edilmə ьsulu

13.1. Sorğuзu informasiya sorğusunu aşağıdakı ьsulla təqdim edir:

13.1.1. informasiya sahibinin vəzifəli şəxsinə bilavasitə və ya telefonla muraciət etmək yolu ilə şifahi;

13.1.2. sorğunu şəxsən təqdim etmək və ya informasiya sahibinə poct, telefaks, yaxud elektron poctla gondərmək yolu ilə yazılı.

Maddə 14. İnformasiya əldə etmənin formaları

14.1. Sorğuзu yazılı sorğunun aşağıdakı formalardan birində və ya movcud olan digər formalarda təmin edilməsini tələb edə bilər:

14.1.1. sənədlə tanış olmaq ьзьn ayrılmış yerə daxil olma;

14.1.2. sənədin uzunun kocurulməsi;

14.1.3. informasiya sahibinin texniki imkanlarından istifadə etməklə sənədin surətinin зıxarılması və ya sənədin təsdiqlənmiş surətinin verilməsi;

14.1.4. sorğuзunun цz texniki imkanlarından istifadə etməklə sənədin surətinin зıxarılması;

14.1.5. stenoqramların və ya digər formada kodlaşdırılmış sənədlərin oxunmaq ьзьn yararlı vəziyyətdə təqdim edilməsi;

14.1.6. sənədin tərcumə olunması;

14.1.7. sənədin surətinin elektron daşıyıcılara kцзьrьlməsi və s.

14.2. İnformasiyanın əldə olunmasının hьquqi formaları aşağıdakılardır:

14.2.1. bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq mьtləq qaydada təqdim olunan informasiyalar;

14.2.2. muqavilə yolu ilə təqdim olunan informasiyalar.

14.3. Bu Qanunun 14.2.1-ci maddəsində gostərilən hallarda informasiyaların əldə olunması цdənişsiz, haqqı цdənilməklə və ya guzəştli şərtlərlə həyata kecirilir.

14.4. Bu Qanunun 14.2.2-ci maddəsində gostərilən hallarda informasiyanın təqdim olunma muddəti informasiya sahibi ilə sorğuзunun qarşılıqlı razılığı əsasında mьəyyənləşdirilir.

14.5. İnformasiya sahibi informasiya sorğusunun bu sorğuda gцstərilən formada icrasından aşağıdakı hallarda imtina edə bilər:

14.5.1. texniki imkanlar olmadıqda;

14.5.2. informasiya daşıyıcısının nцvь ilə əlaqədar icrası mьmkьn deyilsə;

14.5.3. şifahi sorğu əsasında verilməli olan informasiya boyuk vaxt tələb etdiyindən informasiya sahibinin əsas vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə maneələr yaradırsa.

14.6. Bu Qanunun 14.5.1. və 14.5.2-ci maddələrində gostərilən hallarda sorğunun təmin olunmasının mьnasib formasını informasiya sahibi цzь secir və sorğuda gцstərilən əlaqə məlumatları imkan verirsə, bu məsələ sorğuзu ilə muzakirə olunur.

14.7. Vəzifəli şəxsin şifahi cavabı sorğuзunu qane etmədikdə və ya bu Qanunun 14.5.3-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallarda sorğuзuya yazılı şəkildə muraciət etməsi təklif olunur.

14.8. İnformasiyanın təqdim edilmə forması sorğudan aydın olmursa və bunu sorğunun icrası ьзьn nəzərdə tutulmuş mьddət ərzində dəqiqləşdirmək mumkun deyilsə, o zaman sorğunun icrası informasiya sahibinin seзdiyi formada təmin olunur.

Maddə 15. İnformasiyanın əldə edilməsi haqqında sorğu

15.1. Yazılı informasiya sorğusında aşağıdakılar gцstərilməlidir:

15.1.1. sorğuзunun adı və soyadı;

15.1.2. sorğu hьquqi şəxs tərəfindən təqdim edildikdə – həmзinin hьquqi şəxsin adı;

15.1.3. informasiya sahibinin sorğunu təmin edə bilməsi ьзьn sorğuзuya aid əlaqə məlumatları (poзt və ya elektron poзt ьnvanı, telefon və ya telefaks nomrəsi);

15.1.4. sorğu edilən informasiyanın məzmunu, yaxud sənədin novu və ya adı, sənədin sorğuзuya bəlli olan rekvizitləri;

15.1.5. informasiyanın təqdim edilmə forması.

15.2. Əgər sorğuзu fərdi məlumat əldə etmək istəyirsə, sorğunu bilavasitə informasiya sahibinin vəzifəli şəxsinə verir və bu zaman şəxsiyyətini təsdiqləyən sənəd təqdim edir.

15.3. Fərdi məlumat tələb olunduqda, yaxud dovlət və ya bələdiyyə qulluqcusu qulluq vəzifəsini yerinə yetirmək ьзьn sorğu verdikdə, informasiya əldə etməyin zərurəti əsaslandırılmalıdır.

15.4. Sorğuзu qulluq vəzifəsini yerinə yetirmək bəhanəsi ilə, yaxud qulluq movqeyindən istifadə etməklə şəxsi məqsəd ucun informasiya əldə edə bilməz və ya qulluq vəzifəsini yerinə yetirərkən əldə etdiyi informasiyadan digər məqsədlər ucun istifadə edə bilməz.

15.5. Sorğuзu bu Qanunun 15.3-cь, 21.2.1-ci, 22.4-cь və 24.3-cu maddələrində gostərilən hallardan başqa, informasiya əldə olunmasının zəruriliyini əsaslandırmağa borclu deyildir.

15.6. Yazılı sorğu fiziki şəxs və ya hьquqi şəxsin rəhbəri, yaxud onların səlahiyyətli numayəndəsi tərəfindən imzalanır.

15.7. Yazılı sorğunu qəbul etməkdən imtina qadağandır.

Maddə 16. İnformasiya sorğusunun icra olunma ьsulları

16.1. İnformasiya sahibi sorğuda tələb olunan informasiyanı aşağıdakı ьsullarla icra edir:

16.1.1. elektron informasiya daşıyıcısında yazmaqla və ya sorğuda gцstərilən elektron poзt ьnvanı ьzrə gondərməklə;

16.1.2. sənədin surətini və ya sənəddən зıxarışı sorğuзuya bilavasitə təqdim etməklə və ya onun poзt ьnvanına gцndərməklə;

16.1.3. telefaksla;

16.1.4. şifahi formada;

16.1.5. informasiya ilə taniş olmaq ьзьn ayrılmış yerə girməyə icazə verməklə;

16.1.6. informasiya daşıyıcısının nцvьnь nəzərə almaqla başqa ьsullarla.

16.2. İnformasiya sorğusu yalnız aşağıdakı hallarda şifahi cavablandırılır:

16.2.1. vəzifəli şəxslərə bilavasitə muraciət edildikdə;

16.2.2. informasiya sorğusu ьzrə məlumatlar soruşulduqda;

16.2.3. informasiya sahibində sorğuзunu maraqlandıran məlumatın olub-olmadığı цyrənildikdə.

16.3. Sənədin surətini зıxararkən onun əslinə ziyan vurulacağı təqdirdə informasiya sahibi:

16.3.1. əlyazması və ya cap məhsulu ilə tanış olmaq;

16.3.2. audio materialları dinləmək, audiovizual materialları seyr etmək və qeydlər goturmək ьзьn sorğuзuya şərait yaratmalıdır.

16.4. Vəzifəli şəxs informasiya sorğusuna şifahi şəkildə cavab verdikdə sənədi oxumağa borclu deyildir.

16.5. Sorğu edilən informasiya bir necə dildə movcud olduqda, sənəd sorğuda ьstьnlьk verilən dildə təqdim edilir.

Maddə 17. İnformasiya sahibinin sorğuзuya kцmək gostərmək vəzifəsi

17.1. İnformasiya sahibi informasiyanın əldə olunmasının şərtlərini, qaydalarını və ьsullarını sorğuзuya anlaşıqlı şəkildə зatdırmalıdır.

17.2. İnformasiya sahibi sorğu edilən informasiyaya malik olmadıqda onun mцvcud ola biləcəyi yeri tapmaqda sorğuзuya kцmək gostərməlidir.

17.3. Sorğuda hansı informasiyanın əldə olunması və ya bu informasiyanın hansı formada təqdim edilməsi aydın gцstərilməyibsə, vəzifəli şəxs bunu dəqiqləşdirmək ьзьn sorğuзu ilə bu Qanunla muəyyənləşdirilmiş qaydada əlaqə yaratmalıdır.

17.4. Savadsızlığı, yaxud fiziki зatışmazlığı ьzьndən yazılı sorğu ilə muraciət edə bilməyənlərin şifahi sorğusu informasiya sahibinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən adları və soyadları, tutduqları vəzifə gostərilməklə yazılı şəkildə tərtib edilir və tarixi gostərilməklə qeydə alınır.

Maddə 18. İnformasiya sorğusunun qeydə alınması

18.1. İnformasiya sahibi informasiya sorğusunu daxil olduğu gьn qeydə alır və bu Qanunun 12-ci maddəsində gostərilən reyestrə bu Qanunun 15.1-ci maddəsində sadalanan məlumatları daxil edir.

18.2. İnformasiya sorğusu aşağıdakı hallarda qeydə alınmır və ona yazılı cavab verilmir:

18.2.1. sorğu anonimdirsə;

18.2.2. sorğu şifahi formada verilmişsə.

18.3. Hьquqi şəxslərin firma nişanları olan blankda gцndərildiyi, yaxud fiziki şəxsin əlaqə məlumatlarından ən azı birinin gostərildiyi hallarda sorğu anonim sayılmır.

Maddə 19. İnformasiya sorğusunun цyrənilməsi

19.1. Sorğu informasiya sahibinin vəzifəli şəxsi tərəfindən diqqətlə oyrənilir. Bu məqsədlə:

19.1.1. sorğunun bu Qanunun tələblərinə uyğun tərtib olunub-olunmadığı;

19.1.2. tələb olunan informasiyanın informasiya ehtiyatlarında olub-olmadığı;

19.1.3. tələb olunan informasiya informasiya ehtiyatlarında yoxdursa, sorğunun hara gцndəriləcəyi;

19.1.4. tələb olunan informasiya informasiya ehtiyatlarında varsa, onun əldə olunması məhdudlaşdırılan informasiyaya aid olub-olmadığı;

19.1.5. tələb olunan informasiya aзıqdırsa, amma alınması qanunla məhdudlaşdırılan informasiyanın tərkibinə daxildirsə, həmin informasiyanın ayrılıb verilmə imkanları;

19.1.6. tələb olunan informasiyanın sorğuda gцstərilən formada verilməsinin mьmkьn olub-olmadığı;

19.1.7. informasiyanın цdənişli, цdənişsiz və ya guzəştli şərtlərlə təqdim olunması dəqiqləşdirilir və araşdırmanın nəticəsi barədə qərar qəbul edilir.

Maddə 20. Araşdırmanın nəticəsi barədə qərar

20.1. İnformasiya sahibinin vəzifəli şəxsi araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir:

20.1.1. sorğunun icrasından imtina edir;

20.1.2. sorğunun icrasını təmin edir;

20.1.3. sorğunu aidiyyəti informasiya sahibinə gondərir.

Maddə 21. İnformasiya sorğusunun icra edilməsindən imtina

21.1. İnformasiya sahibi aşağıdakı hallarda sorğunun icrasından imtina edir:

21.1.1. sorğu əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyaya aid olduqda, yaxud sorğuзunun bu informasiyanı əldə etməyə səlahiyyəti зatmadıqda və ya bu Qanunla tələb edildiyi hallarda, sorğuзu şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd təqdim etmədikdə;

21.1.2. informasiya sahibi sorğulanan informasiyaya malik olmadıqda və yaxud həmin informasiyanın sahibini mьəyyənləşdirməkdə cətinlik cəkdikdə;

21.1.3. sorğuзunun hansı informasiyanı əldə etmək istədiyini aydınlaşdırmaq mьmkьn olmadıqda.

21.2. İnformasiya sahibi aşağıdakı hallarda sorğunun icrasından imtina edə bilər:

21.2.1. sorğuзuya artıq belə bir informasiya verilibsə və sorğuda informasiyanı təkrar əldə etmək zərurəti əsaslandırılmayıbsa;

21.2.2. bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cu maddələrində nəzərdə tutulan huquqi və fiziki şəxslərdən sorğulanan informasiya bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cu maddələrində gostərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsinə aid deyilsə;

21.2.3. sorğu edilən informasiyanın həcmi iri olduğundan sorğunun icrası informasiya sahibinin ьzərinə qoyulmuş ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə ciddi maneə yaradırsa və ya əsassız bцyьk məsrəflərə səbəb olursa;

21.2.4. sorğunun icrasını bir dəfəyə təmin etmək mumkun deyilsə;

21.2.5. sorğunun icrası informasiyanın sistemləşdirilməsini, təhlil edilməsini və ya sənədləşdirilməsini tələb edirsə.

21.3. İnformasiya sorğusunun təmin edilməsindən imtina barədə cavab Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin mьvafiq maddələri də gostərilməklə, aydın və əsaslandırılmış şəkildə tərtib edilməli, həmзinin burada sorğuзunun cavabdan məhkəməyə şikayət etmək hьququnun olduğu цz əksini tapmalıdır.

Maddə 22. İnformasiya sorğusunun təmin edilməsi

22.1. İnformasiya sahibi bu Qanunun 14.1-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq informasiyanın əldə olunmasına şərait yaradır, yaxud informasiyanı sorğuзuya təqdim edir.

22.2. Tələb olunan informasiya əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan sənədin tərkibinə daxildirsə, onun ancaq aзıq hissəsi təqdim oluna bilər.

22.3. Natamam və ya qeyri-dəqiq informasiya təqdim edən informasiya sahibi sorğuзunun əsaslandırılmış tələbi uzrə informasiyaya odənişsiz əlavələr edərək onu sorğuзuya зatdırmalıdır.

22.4. İnformasiyanın rəsmi təsdiq edilərək verilməsi sorğuзunun hьquq və azadlıqlarının həyata kecirilməsi və ya vəzifəsinin icrası ьзьn tələb olunursa, informasiya sahibi həmin informasiyanı, o cumlədən aзıqlanmış informasiyanı rəsmi təsdiqlə birlikdə verməlidir.

Maddə 23. İnformasiya sorğusunun aidiyyəti uzrə gondərilməsi

23.1. Sorğu edilən informasiya informasiya sahibində yoxdursa, o, aidiyyəti informasiya sahibini muəyyənləşdirməli və informasiya sorğusunu ləngitmədən, lakin 5 iş gьnьndən gec olmayaraq ona gondərməli, bu barədə sorğuзuya məlumat verməlidir.

23.2. Bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cu maddələrində nəzərdə tutulan informasiya sahibləri sorğunu aidiyyəti uzrə gondərməyə bilərlər, bu şərtlə ki, sorğu edilən informasiyanın onlarda olmadığı barədə ləngitmədən, lakin 5 iş gьnьndən gec olmayaraq sorğuзuya məlumat versinlər.

Maddə 24. İnformasiya sorğusunun icra mьddəti

24.1. İnformasiya sorğusu ən qısa mьddətdə, lakin 7 iş gьnьndən gec olmayaraq icra edilir.

24.2. Bu muddətdə həmin informasiya oz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mьmkьn olmadıqda isə 24 saatdan gec olmayaraq cavab verilməlidir.

24.3. İnsan həyatı, sağlamlığı, yaxud şəxsin azadlığı ьзьn real təhlukə yarandığı hallarda axtarılması və hazırlanması mьəyyən vaxt tələb edən informasiya 48 saat ərzində (bayram və istirahət gunləri istisna olmaqla) təqdim edilir.

24.4. Əgər sorğu natamam və ya qeyri-dəqiq tərtib olunubsa, vəzifəli şəxs muəyyən edilmiş зatışmazlıqlar barədə sorğuзuya 5 iş gьnь ərzində məlumat verir.

24.5. İnformasiya sorğusunın bu Qanunla mьəyyənləşdirilmiş icra mьddəti sorğunun qeydə alındığı gьnьn sonrakı iş gьnьndən hesablanır.

24.6. Bu Qanunun 24.4-cь maddəsində gostərilən hallarda sorğunun icra muddəti зatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən təqdim edildiyi gьnьn sonrakı iş gьnьndən, bu Qanunun 23.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda isə sorğunun baxılma mьddəti ilk daxil olduğu tarixdən deyil, gondərildiyi muvafiq informasiya sahibinə daxil olduğu gьnьn sonrakı iş gьnьndən hesablanır.

Maddə 25. İnformasiya sorğusunun icra mьddətinin uzadılması

25.1. İnformasiya sahibi həddən зox sorğu aldıqda və bu səbəbdən informasiyanı hazırlamaq ьзьn əlavə vaxt tələb olunduqda və ya sorğunun mahiyyətini dəqiqləşdirmək, yaxud informasiyanın aydınlaşdırılması ьзьn зoxsaylı sənədləri araşdırmaq lazım gəldikdə, o, bu Qanunla nəzərdə tutulmuş icra mьddətini əlavə olaraq 7 iş gьnь də uzada bilər.

25.2. İnformasiya sahibi sorğuзuya mьddətin uzadıldığı barədə səbəblərini gostərməklə 5 iş gьnь ərzində məlumat verir.

Maddə 26. İnformasiyanın əldə olunmasına gцrə odəniş

26.1. Sorğuзu informasiya ilə tanış olduqda, əllə uzunu kocurdukdə və ya цz texniki imkanlarından istifadə edərək surətini зıxardıqda, habelə texniki komək gostərilməyən digər hallarda informasiyanın əldə olunmasına gцrə haqq odəmir.

26.2. İctimai informasiyaların əldə edilməsinə gorə odəniş tələb olunmur.

26.3. İnformasiya xidməti ьзьn haqq alına bilər, bu şərtlə ki, odəniş məbləği informasiyanın hazırlanması və təqdim edilməsi ucun cəkilən xərcdən artıq olmasın.

26.4. Mьvafiq icra hakimiyyəti orqanı İnformasiya Məsələləri uzrə muvəkkillə razılaşdırmaq şərti ilə:

26.4.1. haqq odənilməklə gostərilən informasiya xidmətlərinin siyahısını;

26.4.2. informasiyanın hazırlanıb təqdim olunmasına gцrə odəniş qaydalarını;

26.4.3. informasiyanın haqqı qabaqcadan цdənilməklə təqdim edilmə hallarını;

26.4.4. цdəniş zamanı edilə biləcək guzəştin şərtlərini;

26.4.5. bu Qanunun 14.4-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş hallardan başqa, mьqavilə yolu ilə informasiya sorğusunun təmin edilmə şərtlərini və qaydalarını mьəyyənləşdirir.

Maddə 27. İnformasiya sorğusunun icra olunmuş sayılması

27.1. Aşağıdakı hallarda informasiya sorğusu icra olunmuş sayılır:

27.1.1. informasiya sorğuзuya bu Qanunla nəzərdə tutulmuş formada və usulla təqdim edildikdə;

27.1.2. informasiya sorğusu aidiyyəti uzrə gondərildikdə və sorğuзuya bu barədə məlumat verildikdə;

27.1.3. aзıqlanmış informasiya ilə tanış olma imkanları sorğuзuya izah edildikdə;

27.1.4. informasiya sorğusunun icrasından imtina barədə sorğuзuya əsaslandırılmış cavab verildikdə.

Maddə 28. İnformasiya sorğusunun icrasının və icrasından imtinanın

qeydə alınması

28.1. İnformasiya sorğusunun icrası və icrasından imtina reyestrdə qeydə alınır.

28.2. İnformasiya sorğusu icra olunduqda və ya icrasından imtina edildikdə reyestrə aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:

28.2.1. sorğunun icrasına məsul olan vəzifəli şəxsin adı və soyadı;

28.2.2. surəti, tərcuməsi və ya зıxarışları verilmiş sənədlərin rekvizitləri;

28.2.3. sorğunun icra edildiyi və ya icrasından imtina edildiyi tarix;

28.2.4. sorğunun icrasından imtina ьзьn bu Qanunla mьəyyənləşdirilmiş əsaslar.

IV fəsil

İnformasiyanın aзıqlanması

Maddə 29. İnformasiya sahibinin informasiyanı aзıqlamaq vəzifəsi

29.1. İnformasiya sahibi cəmiyyətin maraqlarını daha asan və daha operativ şəkildə təmin etmək, зoxsaylı informasiya sorğularını azaltmaq məqsədi ilə malik olduğu, ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində yaradılmış, yaxud əldə olunmuş aşağıdakı informasiyaları aзıqlamalıdır:

29.1.1. ьmumiləşdirilmiş statistik məlumatlar, o cumlədən cinayətlərin və inzibati xətaların ьmumiləşdirilmiş statistikası;

29.1.2. bьdcə proqnozları;

29.1.3. dцvlət orqanlarının struktur bцlmələri haqqında əsasnamələr;

29.1.4. dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin fəaliyyətləri ilə bağlı hazırlanmış təlimatlar;

29.1.5. dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin ştat cədvəlləri, həmin idarələrdə зalışan vəzifəli şəxslərin adları, soyadları, telefon nцmrələri, elektron poзt ьnvanları, həmзinin onların təhsili və ixtisasları barədə məlumatlar;

29.1.6. dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə hesabatlar;

29.1.7. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hьquqi şəxslərin rəhbər orqanlarında зalışanların adları və soyadları, elektron poзt ьnvanları;

29.1.8. dцvlət və bələdiyyə satınalmalarının şərtləri, nəticəsi, eləcə də dovlət və bələdiyyə əmlakının satılması, onun ьzərində əmlak huquqlarının dəyişməsi barədə məlumatlar;

29.1.9. bu Qanunun 9.1-ci maddəsi ilə muəyyənləşdirilən informasiya sahiblərinin aldıqları kreditlər, qrantlar onların şərtləri və istifadəsi haqqında məlumatlar;

29.1.10. normativ hьquqi aktların layihələri – razılaşdırmaya və ya təsdiq olunmağa gцndərildiyi andan;

29.1.11. normativ huquqi aktlar – quvvəyə mindiyi gundən;

29.1.12. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hьquqi şəxslərin fəaliyyətinə dair hesabatlar, onların gəlirləri və xərcləri barədə məlumatlar;

29.1.13. dovlət budcəsinin və icmal budcənin icrası barədə hesabatlar;

29.1.14. ətraf muhitin vəziyyətinə, ətraf muhitə ziyan vurulmasına və təhlukəli ekoloji təsirlərə dair məlumatlar;

29.1.15. dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin əmr, sərəncam və qərarları – əmr, sərəncam və qərarlar quvvəyə mindiyi gundən;

29.1.16. dovlətin ictimai əhəmiyyətli konsepsiyalarının, inkişaf planlarının və proqramlarının layihələri – təsdiq olunmağa təqdim edilənədək;

29.1.17. dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin vakansiyaları haqqında məlumatlar;

29.1.18. dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin mal və xidmətlərinə dair məlumatlar;

29.1.19. dovlət orqanları və bələdiyyələr tərəfindən təsis edilmiş və ya onların iştirakı ilə fəaliyyət gostərən ozəl hьquqi şəxslərə dovlət budcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə dair məlumatlar;

29.1.20. kutləvi tədbirlərin proqramları;

29.1.21. dцvlət orqanlarının və bələdiyyələrin gostərdikləri xidmətlə bağlı dəyişikliklərə dair məlumatlar – bu dəyişikliyin edilməsinə ən geci on gun qalanadək;

29.1.22. dovlət və bələdiyyə orqanları rəhbərlərinin qəbul saatları barədə məlumatlar;

29.1.23. dovlət və bələdiyyə muəssisələrində quvvədə olan əmək haqqı dərəcələri, əməyin odənilməsinə dair təlimatlar, habelə əlavə haqların цdənilməsi qaydaları və xususi guzəştlər barədə məlumatlar;

29.1.24. ictimai funksiyaları yerinə yetirən hьquqi şəxslərin, həmcinin, normativ huquqi aktlarla və ya muqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə xidmət gostərən ozəl huquqi və fiziki şəxslərin bu funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə bağlı malik olduqları informasiyalar;

29.1.25. əmtəə bazarında hцkmran mцvqe tutan, xьsusi və ya mustəsna huquqa və yaxud təbii inhisara malik olan hьquqi şəxslər – malların və xidmətlərin təklif edilməsi şərtlərinə və onların qiymətlərinə, həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə aid informasiyalar – şərtlərin təklif edilməsinə və ya həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişiklik edilməsinə azı 30 gьn qalmış;

29.1.26. tamamilə və ya qismən dovlət mulkiyyətində, yaxud asılılığında olan qeyri-kommersiya təşkilatlarına, bьdcədənkənar fondlara, həmcinin dovlətin ьzv olduğu və ya iştirak etdiyi kommersiya birliklərinə dovlət budcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid informasiyalar;

29.1.27. əhaliyə gostərilən ictimai xidmətlər haqqında, habelə xidmət gostərilməsi zamanı onların qiymətlərində edilən dəyişikliklər barədə məlumatlar – bu dəyişikliklər edilənədək;

29.1.28. məhkəmə aktları;

29.1.29. qanunla nəzərdə tutulduğu həddə dovlət reyestrləri haqqında məlumatlar;

29.1.30. informasiya sahiblərinin reyestri;

29.1.31. ictimai rəy sorğusunun nəticələri;

29.1.32. informasiya sahibinin mulkiyyəti və mulkiyyət ohdəliyi haqqında məlumatlar;

29.1.33. dovlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı;

29.1.34. aзıqlanması xьsusi qanunla, beynəlxalq muqavilələrlə və ya onların əsasında qəbul edilən normativ aktlarla muəyyənləşdirilən informasiyalar, yaxud informasiya sahibinin aзıqlanmasını zəruri saydığı digər məlumatlar.

29.2. Bu Qanunun 29.1-ci maddəsində gostərilən ictimai informasiyalar bu Qanunun 22.4-cu maddəsində nəzərdə tutulan hallardan başqa, informasiya sorğusunun predmeti ola bilməz.

Maddə 30. İnformasiyanın aзıqlanması ьsulları

30.1. Bu Qanunun 29.1-ci maddəsində gostərilən ictimai informasiyalar İnternet informasiya ehtiyatlarında aзıqlanmalıdır.

30.2. Bu Qanunun 29.1-ci maddəsində gostərilən ictimai informasiyalar həmcinin:

30.2.1. kutləvi informasiya vasitələrində;

30.2.2. rəsmi nəşrlərdə;

30.2.3. kitabxanalarda, ictimai informasiya mərkəzlərində, kutləvi istifadənin mьmkьn olduğu digər yerlərdə sənədlərlə tanış olmaq ьзьn şərait yaradılması yolu ilə;

30.2.4. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başqa ьsullarla aзıqlana bilər.

Maddə 31. İnformasiyanın aзıqlanması ьsulunun seзilməsi

31.1. İnformasiya sahibi ictimai informasiyanı elə ьsulla aзıqlamalıdır ki, bu informasiya ehtiyacı olan hər kəsə mumkun qədər tez зatsın.

31.2. İctimai informasiyanın aзıqlanması ьsulu xьsusi qanunla və ya beynəlxalq muqavilələrlə nəzərdə tutulubsa, onda ictimai informasiya aзıqlanarkən həmin qanunla və ya beynəlxalq muqavilə ilə nəzərdə tutulan usul tətbiq olunur. Əgər həmin vəzifə, həmcinin, bu Qanunun 29.1-ci maddəsinin tələblərindən irəli gəlirsə, ictimai informasiya İnternet informasiya ehtiyatlarına da daxil edilir.

31.3. İnformasiya sahibi insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakı, yaxud ətraf muhit ucun yaranan təhlukə, ictimaiyyət ucun muhum əhəmiyyət kəsb edən digər hadisələr və faktlar barədə informasiyanı, həmin təhlukənin qarşısını almaq və onun mumkun olan nəticələrini azaltmaq məqsədi ilə dovri mətbuatda, teleradio verilişlərində və İnternet informasiya ehtiyatlarında təcili surətdə aзıqlamalıdır.

Maddə 32. İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması vəzifəsi

32.1. Dovlət orqanları və bələdiyyələr bu Qanunun 29.1-ci maddəsində gostərilən ictimai informasiyaları aзıqlamaq ьзьn İnternet informasiya ehtiyatları yaradırlar.

32.2. Mьvafiq icra hakimiyyəti orqanları onların tabeliyində olan dovlət orqanlarının İnternet informasiya ehtiyatları formalaşdırmalarına şərait yaratmalıdırlar. Bu məqsədlə sahə (korporativ), regional və s. formada İnternet informasiya ehtiyatları yaradıla bilər.

32.3. Bu Qanunun 9.1.2-ci və 9.3-cu maddələrində gostərilən informasiya sahibləri ictimai informasiyaları aзıqlamaq məqsədi ilə İnternet şəbəkəsində ayrı-ayrılıqda və ya birgə informasiya ehtiyatları yarada bilərlər.

32.4. Dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması formaları və qaydaları mьvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən muəyyənləşdirilir.

Maddə 33. İnternet informasiya ehtiyatlarına verilən tələblər

33.1. Bu Qanunun 9.1-ci maddəsində gostərilən informasiya sahibləri:

33.1.1. İnternet informasiya ehtiyatları ilə tanış olmaq imkanları barədə məlumatı əks etdirən mьvafiq ьnvanları və ya onlara edilən dəyişiklikləri kutləvi informasiya vasitələrində aзıqlamaq yolu ilə ictimaiyyətə зatdırırlar;

33.1.2. İnternet informasiya ehtiyatlarında ən yeni və aktual informasiyaları yerləşdirirlər;

33.1.3. kohnəlmiş, natamam, qeyri-dəqiq və ya зaşqınlıq yaradan informasiyaları İnternet informasiya ehtiyatlarında yerləşdirməkdən imtina edirlər;

33.1.4. İnternet informasiya ehtiyatlarının etibarlı fəaliyyətini təmin edirlər.

33.2. İnformasiya sahibi İnternet informasiya ehtiyatlarında sənədin yerləşdirildiyi vaxtı və digər ьsullarla aзıqlanması tarixini gцstərməlidir.

33.3. Bu Qanunun 9-cu maddəsində gostərilən informasiya sahibləri İnternet informasiya ehtiyatlarında yerləşdirilən ictimai informasiyaların tez və asan əldə edilməsi ьзьn şərait yaratmalıdırlar.

V fəsil

İnformasiyanın xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulması

Maddə 34. İnformasiyanın təsnifatı

34.1. Əldə olunma novunə gorə informasiya umumi istifadə ьзьn aзıq və alınması məhdudlaşdırılan informasiyalara bцlьnьr.

34.2. Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə əldə olunması məhdudlaşdırılmayan informasiyalar aзıq informasiyalar sayılır.

34.3. Əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalar hьquqi rejiminə gorə məxfi və gizli (konfidensial) olur.

34.4. Dovlət sirri məxfi, vətəndaşların, mulkiyyət novundən asılı olmayaraq yaradılmış idarə, muəssisə və təşkilatların, digər hьquqi şəxslərin qanuni maraqlarının qorunması məqsədi ilə əldə olunmasına məhdudiyyət qoyulan peşə (həkim, vəkil, notariat), kommersiya, istintaq və məhkəmə sirləri, habelə fərdi məlumatlar konfidensial xarakter daşıyır.

Maddə 35. İnformasiyanın xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab edilməsinin əsasları

35.1. İnformasiya sahibi informasiyanın əldə olunmasına məhdudiyyət qoymaq yolu ilə onu xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab edə bilər.

35.2. İnformasiya sahibi aşağıdakı informasiyaları bu Qanunda gцstərilən muddət ərzində xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab etməlidir:

35.2.1. cinayət işi və ya inzibati xətalar haqqında iş ьzrə toplanmış informasiya – iş məhkəməyə verilənədək və ya işin icraatına xitam verilməsi barədə qərar qəbul edilənədək;

35.2.2. dovlət nəzarəti gedişində toplanan informasiya – həmin məsələ uzrə qərar qəbul edilənədək;

35.2.3. vaxtından əvvəl aзıqlanması dцvlət siyasətinin formalaşdırılmasına, inkişafına və muvəffəqiyyətlə başa зatdırılmasına mane olan və ya mane ola bilən informasiya – prosesin başa зatması barədə razılaşma əldə edilənədək;

35.2.4. vaxtından əvvəl aзıqlanması dцvlət orqanı tərəfindən testləşdirmə və ya maliyyə yoxlamasının səmərəliliyinə ciddi təhlukə yaradacaq və ya təhlukə yarada biləcək informasiya – test və ya maliyyə yoxlaması başa зatanadək;

35.2.5. vaxtından əvvəl aзıqlanması dцvlət orqanında fikir mьbadiləsini, məsləhətləşmə prosesini pozacaq və ya poza biləcək informasiya – son qərar qəbul edilənədək;

35.2.6. vaxtından əvvəl aзıqlanması dцvlət orqanının iqtisadi, pul-kredit və ya maliyyə siyasətinin həyata kecirilməsinə mənfi təsir gostərə bilən informasiya – iqtisadi, pul-kredit və ya maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı konkret əməliyyat başa зatanadək;

35.2.7. ədalət muhakiməsinin həyata kecirilməsinə əngəl torədəcək və ya torədə biləcək informasiya – məhkəmə qərarı qəbul edilənədək;

35.2.8. xarici olkələrdən və ya beynəlxalq təşkilatlardan daxil olan sənədlər – sənədin aзıqlanması ьзьn qarşılıqlı razılıq əldə edilənədək;

35.2.9. ətraf muhit ucun təhlukə yaradacaq və ya yarada biləcək, ətraf muhitin komponentlərinə zərər vuracaq və ya zərər vura biləcək informasiya – bu təhlukəni torədən səbəblər aradan qalxanadək;

35.2.10. aзıqlanması informasiya sahibinin qanuni maraqlarına ziyan vurursa, yaxud ictimai funksiyaları yerinə yetirən ozəl hьquqi şəxslərlə bağlanan mьqavilədə informasiyanın xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulması qeyd olunubsa – texniki həllər barədə informasiya.

35.3. İnformasiya sahibləri əsaslandırdıqları hallarda aşağıdakı informasiyaları xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab edə bilərlər:

35.3.1. bu Qanunun 9.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan informasiya sahiblərinin əmr, sərəncam və qərarlarının layihələri – əmr, sərəncam və qərarlar qəbul edilməyə təqdim olunanadək;

35.3.2. bu Qanunun 9.3-cu maddəsində gostərilən hьquqi şəxslərin bu Qanunun 9.3.1-ci və 9.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair aktları və onlara aid sənədlər – bu aktlar qəbul edilənədək və ya imzalananadək.

35.4. Bu Qanunun 35.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş informasiyalar o halda xidməti istifadə ucun nəzərdə tutula bilər ki, informasiyanın yayılmasından dəyə biləcək ziyan həmin informasiyaya olan ictimai marağı ьstələsin.

Maddə 36. İnformasiyanın xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab edilməsi qaydası

36.1. Xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulan sənədlərin və (və ya) onların saxlandığı qovluğun ьzərinə “Xidməti istifadə ьзьn” qeydi yazılır. Fərdi məlumatları əks etdirən sənədlərin və (və ya) onların saxlandığı qovluğun ьzərində “Xidməti istifadə ucun. Fərdi məlumatlar” qeydi aparılır.

36.2. Hər iki halda sənədlərin və (və ya) onların saxlandığı qovluğun ьzərində məhdudiyyətin quvvəyə mindiyi və quvvədən dьşdьyь tarix gцstərilməlidir.

Maddə 37. İnformasiyanın xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab edilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər

37.1. Bu Qanunun 9.1-ci maddəsində gostərilən informasiya sahibləri aşağıdakı informasiyaları xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab edə bilməzlər:

37.1.1. ictimai rəy sorğusunun nəticələri;

37.1.2. umumiləşdirilmiş statistik məlumatlar;

37.1.3. iqtisadi və sosial yonumlu proqnozlar;

37.1.4. vətəndaşların həyatı və sağlamlığı ьзьn təhlukə yaradan fovqəladə hadisələr, təbii fəlakətlər və qəzalar barədə;

37.1.5. ekologiyanın, səhiyyənin, demoqrafiyanın, təhsilin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın, o cьmlədən nəqliyyatın və kənd təsərrьfatının, habelə cinayətkarlığın vəziyyəti haqqında;

37.1.6. informasiya sahibinin fəaliyyəti haqqında hesabatlar, o cьmlədən vəzifələrin yerinə yetirilməsinin keyfiyyəti və buraxılan nцqsanlar barədə;

37.1.7. dovlətin vətəndaşlara, vəzifəli şəxslərə, mulkiyyət novundən asılı olmayaraq hьquqi şəxslərə verdiyi imtiyazlar, guzəştlər və kompensasiyalar haqqında;

37.1.8. Azərbaycan Respublikasının ali vəzifəli şəxslərinin sağlıq durumu haqqında;

37.1.9. dцvlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunзuluğun pozulması faktları;

37.1.10. fərdi məlumatlar istisna olmaqla, dovlət və bələdiyyə qulluqзularının, o cьmlədən ictimai funksiyaları yerinə yetirən huquqi və fiziki şəxslərin işgьzar nьfuzunun ləkələnməsi barədə;

37.1.11. dovlət orqanlarındakı və bələdiyyələrdəki vakansiyalar haqqında;

37.1.12. bьdcə vəsaitlərindən istifadə və olkənin iqtisadi durumu haqqında;

37.1.13. dцvlət orqanlarında və bələdiyyələrdə зalışan qulluqзuların vəzifə təlimatları;

37.1.14. dцvlətin qiymətli metal və valyuta ehtiyatları barədə;

37.1.15. normativ huquqi aktlar;

37.1.16. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aзıq iclaslarının protokolları və stenoqramları;

37.1.17. qanuni qьvvəyə minmiş məhkəmə qərarları;

37.1.18. dцvlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı;

37.1.19. qrantlar haqqında;

37.1.20. informasiya sahibinin mьlkiyyəti və mulkiyyət ohdəlikləri haqqında;

37.1.21. dцvlət nəzarətinin həyata kecirilməsi və ya intizam qaydasında qəbul edilmiş əmr, sərəncam və qərarlar;

37.1.22. istehlakзıların qanuni maraqlarının mьdafiəsi ilə bağlı olaraq malların və xidmətlərin keyfiyyəti haqqında;

37.1.23. məlumatın aзıqlanması dцvlətin mudafiəsinə və təhlukəsizliyinə xələl gətirmirsə, dovlət orqanları və bələdiyyələr tərəfindən aparılan, yaxud sifariş verilən tədqiqatların və təhlillərin nəticələri barədə;

37.1.24. ətraf muhitə, insanların sağlamlığına təsir edən və ya təsir edə biləcək fəaliyyət nəticəsində ətraf muhitin komponentlərində baş verən və ya baş verə biləcək dəyişikliklər, onların qiymətləndirilməsi, ətraf muhitin muhafizəsi və səmərəli istifadəsinə yonəldilmiş tədbirlər və xərclər barədə;

37.1.25. reyestrdə qeydə alınmayan daxili sənədlər – təbrik məktubları, zəmanətlər, memorandumlar, kutləvi tədbirlərin proqramları, mьxtəlif statistik hesabatlar.

37.2. Bu Qanunun 9.3.1-ci maddəsində gostərilən hьquqi şəxslər malların və xidmətlərin təklif edilməsi şərtlərinə və qiymətlərinə, həmin şərtlərdə və qiymətlərdə dəyişikliklərə dair informasiyaları, bu Qanunun 9.3.2-ci maddəsində gostərilən huquqi və fiziki şəxslər isə dovlət və ya bələdiyyə budcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə dair informasiyaları xidməti istifadə ucun məhdudlaşdıra bilməzlər.

Maddə 38. Fərdi məlumatlar

38.1. Əldə olunmasına məhdudiyyətlər qoymaqla fərdi məlumatları xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab etmək olar.

38.2. Fərdi məlumatlar şəxsi və ailə həyatına dair məlumatların məcmusudur. Əldə olunmasına məhdudiyyətlər qoyulan şəxsi həyata dair məlumatlar aşağıdakılardır:

38.2.1. qanunla muəyyənləşdirilmiş qaydada qeydə alınan цzəl hьquqi şəxslərdə, uzvluyə dair məlumatlar istisna olmaqla, siyasi baxışları, dini etiqadları və dьnya gцrьşlərini əks etdirən məlumatlar;

38.2.2. etnik mənşə və ya irqi mənsubiyyət haqqında məlumatlar;

38.2.3. cinayət işləri və ya digər hьquq pozuntularına dair işlər uzrə icraatın gedişində toplanmış informasiyalar – aзıq məhkəmə iclasınadək və ya huquq pozuntusuna dair məhkəmə qərarı зıxarılanadək, yaxud insanların mənəviyyatı, şəxsi və ailə həyatının mьdafiəsi, yetkinlik yaşına зatmayanın, zərərcəkənin və ya şahidin mənafeyi, yaxud ədalət muhakiməsinin həyata kecirilməsi ucun tələb edilən hallarda;

38.2.4. sağlamlıq vəziyyəti haqqında məlumatlar;

38.2.5. şəxslərin ozəl xususiyyətləri, qabiliyyətləri və xarakterlərinin digər cizgiləri haqqında məlumatlar;

38.2.6. sosial yardım və sosial xidmətlər gostərilməsinə dair vəsatətlər barəsində məlumatlar;

38.2.7. ruhi və fiziki əzablara dair məlumatlar;

38.2.8. vergi odənişləri uzrə borclar istisna olmaqla, vergitutma ilə əlaqədar məlumatlar.

38.3. Əldə olunmasına məhdudiyyətlər qoyulan ailə həyatına dair məlumatlar aşağıdakılardır:

38.3.1. cinsi həyat haqqında məlumatlar;

38.3.2. vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı haqqında məlumatlar;

38.3.3. ailə həyatının ayrı-ayrı məqamları haqqında məlumatlar;

38.3.4. цvladlığa gцtьrmə ilə bağlı məlumatlar.

38.4. Fərdi məlumatlar alındığı və ya sənədləşdirildiyi gьndən onların əldə olunmasına məhdudiyyətlər qoyulur.

38.5. İnformasiya sahibi aşağıdakı hallar istisna olmaqla, fiziki şəxslərin sorğuları əsasında onları цzləri barəsindəki fərdi məlumatla tanış etməyə borcludur:

38.5.1. yetkinlik yaşına зatmayan şəxsin informasiya ilə tanış olması onun mənşəyi haqqında sirri pozursa;

38.5.2. informasiyanın əldə olunması cinayətin qarşısını almağa, cinayətkarı tutmağa və ya cinayət işində həqiqəti muəyyənləşdirməyə mane olarsa;

38.5.3. digər insanların hьquq və azadlıqlarının mьdafiəsi informasiyanın aзıqlanmamasını tələb edirsə;

38.5.4. informasiya dovlət təhlukəsizliyi naminə toplanıbsa.

38.6. Aşağıdakı şəxslər bu maddədə gostərilən fərdi məlumatlarla tanış olmaq və ya onu əldə etmək huququna malikdirlər:

38.6.1. valideynlər və ya qəyyumlar – yetkinlik yaşına зatmayanlar haqqında məlumatlarla;

38.6.2. qəyyumlar – fiziki cəhətdən qьsurlu şəxslər barədə məlumatlarla;

38.6.3. dovlət və bələdiyyə qulluqзuları – xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məlumatlarla;

38.6.4. fərdi məlumatlarla işləməyə icazə alanlar – yalnız bu icazədə gostərilən məlumatlarla;

38.6.5. normativ huquqi aktlarla və ya muqavilə əsasında təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və sosial sahələrdə xidmət gostərən ozəl hьquqi şəxslərin işзiləri və sahibkarlar – yalnız bu xidmətlərin gostərilməsi ucun zəruri olan həddə informasiyalarla;

38.6.6. fiziki şəxslər – ozləri barəsindəki informasiyalarla;

38.7. İnformasiya sahibi fərdi məlumatları əldə edən şəxslərin qeydiyyatını aparmalı, həmin qeydiyyatda informasiya ilə tanışlığın və ya onu əldə etmənin məqsədi, vaxtı və usulu gostərilməlidir.

Maddə 39. Xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulan informasiyanın əldə

olunması

39.1. İnformasiya sahibi ictimaiyyətdə maraq doğuran hьquq pozuntusu və ya bədbəxt hadisələrlə bağlı informasiyanı nəticə tam aydınlaşdırılana qədər elə həddə aзıqlamalıdır ki, təhqiqatın aparılmasına və ya bədbəxt hadisənin səbəblərinin aydınlaşdırılmasına mane olmasın.

39.2. Bu cьr informasiyanın aзıqlanma həddinə dair qərar təhqiqatı aparan və ya nəzarəti təşkil edən, yaxud bədbəxt hadisənin səbəblərini aydınlaşdıran vəzifəli şəxs tərəfindən qəbul edilir.

39.3. Bu Qanunun 37-ci maddəsində gostərilən informasiya əldə olunması məhdudlaşdırılan informasiyanın tərkib hissəsinə daxildirsə, o zaman sənədin yalnız əldə olunması məhdudlaşdırılmayan hissəsi aзıqlanır.

39.4. Dцvlət və bələdiyyə qulluqзuları xidməti vəzifələrini yerinə yetirmələri ilə əlaqədar xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulmuş sənədlərlə işləmək huququna malikdirlər.

39.5. İnformasiya sahibinin rəhbəri kənar şəxslərə xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulan informasiya ilə işləməyə icazə verə bilər, bu şərtlə ki, həmin informasiya dovlət orqanlarının və bələdiyyələrin maraqlarına ziyan vurmasın.

Maddə 40. İnformasiyanın əldə olunması ьzərində məhdudiyyətin

muddətləri

40.1. Xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulan informasiyaların əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyət bu məhdudiyyəti doğuran səbəblər aradan qalxdıqda, lakin 5 ildən gec olmayan muddətdə goturulur.

40.2. Fərdi məlumatların əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyət həmin informasiya alınan və ya sənədləşdirilən gundən 75 il muddətinədək və ya şəxsin vəfatından sonra 30 il mьddətinədək və ya цlьm faktı mьəyyənləşdirilməyibsə, həmin şəxsin doğum tarixindən 110 il muddətinədək quvvədədir.

40.3. İnformasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyətin quvvədən dьşmьş hesab edilməsi informasiyanın daşıyıcısında və reyestrdə qeyd olunur.

Maddə 41. Xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulan informasiyanın

qorunması

41.1. İnformasiya sahibi xidməti istifadə ucun nəzərdə tutulan informasiyanın qorunması ьзьn inzibati və texniki tədbirlər gorur.

41.2. Əldə olunması məhdudlaşdırılan informasiya İnternet informasiya ehtiyatlarına daxil edilibsə, bu zaman onun əldə olunmasını mьmkьnsьz edən tədbirlər gorulməlidir.

VI fəsil

Qanunun icrasına nəzarət

Maddə 42. Qanunun icrasına nəzarət

42.1. Bu Qanunun icrasına nəzarəti:

42.1.1. informasiya sahibinin rəhbəri – xidməti qaydada, yuxarı orqan – tabeзilik əsasında;

42.1.2. İnformasiya Məsələləri uzrə muvəkkil – bu Qanunla muəyyənləşdirilmiş qaydada həyata kecirir.

Maddə 43. İnformasiya Məsələləri uzrə muvəkkilə aid tələblər

43.1. İnformasiya Məsələləri uzrə muvəkkil (bundan sonra – Muvəkkil) muvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdim etdiyi 3 namizəd arasından Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən secilir.

43.2. Ali təhsilli, informasiya sahəsində təcrubəyə və yuksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Mьvəkkil secilə bilər.

43.3. Aşağıdakı şəxslər Muvəkkil secilə bilməzlər:

43.3.1. elmi, pedoqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa цdənişli vəzifələrdə зalışan, başqa dцvlətin qarşısında цhdəliyi olan şəxslər;

43.3.2. qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada məhkumluğu цdənilməmiş və ya məhkumluğu gцtьrьlməmiş şəxslər;

43.3.3. fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli olması məhkəmə tərəfindən təsdiq olunan şəxslər.

43.4. Muvəkkil siyasi fəaliyyətlə məşğul ola, heз bir siyasi partiyanı təmsil edə, hec bir qeyri-hokumət təşkilatının rəhbər orqanlarında vəzifə tuta bilməz.

43.5. Muvəkkil vəzifəyə secildiyi gundən sonrakı 7 gьn ərzində statusuna uyğun olmayan vəzifəni dayandırmalıdır.

43.6. Mьvəkkilin səlahiyyət muddəti 5 ildir.

43.7. Muvəkkil bu vəzifəyə dalbadal 2 dəfədən artıq seзilə bilməz.

Maddə 44. Muvəkkilin statusu və Muvəkkil aparatının yaradılması

44.1. Mьvəkkil bu Qanunun icrasına nəzarəti həyata kecirmək məqsədi ilə цz aparatını yaradır.

44.2. Mьvəkkilin aparatı hьquqi şəxsdir və dovlət budcəsindən maliyyələşir.

44.3. Muvəkkilin aparatının strukturu, ştat cədvəli və əmək haqqısı Mьvəkkil tərəfindən muəyyənləşdirilir.

44.4. Mьvəkkilin aparatı ьzərində Azərbaycan Respublikasının Dцvlət gerbi təsvir olunmuş mцhьrə, blanka və bank hesablarına malikdir.

44.5. Aparat Mьvəkkil tərəfindən təsdiq olunan “İnformasiya Məsələləri uzrə Muvəkkilin aparatı haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət gostərir.

Maddə 45. Muvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi

45.1. Muvəkkilin səlahiyyətlərinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təşəbbusu ilə və ya muvafiq icra hakimiyyəti orqanının təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

45.1.1. Mьvəkkilə aid bu Qanunla muəyyən edilmiş tələblər pozulduqda;

45.1.2. Muvəkkil oz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini itirdikdə;

45.2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin iclasında aşağıdakı hallar elan edildikdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri oz sərəncamı ilə Muvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verir:

45.2.1. Muvəkkil vəfat etdikdə;

45.2.2. Muvəkkilin barəsində məhkəmənin qanuni quvvəyə minmiş hцkmь olduqda;

45.2.3. Mьvəkkil vəzifəsindən kцnьllь şəkildə yazılı istefa verdikdə.

45.6. Muvəkkilin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə muvafiq icra hakimiyyəti orqanı 30 gьn mьddətində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə yeni Muvəkkilin secilməsi ьзьn ьз şəxsin namizədliyini təqdim edir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 15 gun muddətində Muvəkkilin secilməsi ilə bağlı mьvafiq qərar qəbul edir.

Maddə 46. Muvəkkilin səlahiyyətləri

46.1. Muvəkkil informasiya sahiblərinin bu Qanunun tələblərindən irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmələri uzərində nəzarəti həyata kecirir.

46.2. Muvəkkil şikayət əsasında və ya şəxsi təşəbbьs qaydasında nəzarət icraatı qaldıra bilər.

46.3. Muvəkkil nəzarəti həyata kecirərkən aşağıdakıları aydınlaşdırır:

46.3.1. informasiya sorğusu bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada qeydiyyata alınıbmı;

46.3.2. informasiya sorğusu bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada, mьddətdə və usulla təmin edilibmi;

46.3.3. informasiya sorğusunun icrasından imtina bu Qanunun tələblərinə uyğundurmu;

46.3.4. informasiyanın əldə olunmasına qoyulan məhdudiyyət bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada muəyyənləşdirilibmi;

46.3.5. informasiya sahibi ictimai informasiyanı aзıqlamaq vəzifəsini yerinə yetirirmi;

46.3.6. informasiya sahibi tərəfindən İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması bu Qanunun tələblərinə cavab verirmi.

Maddə 47. Muvəkkilin vəzifələri

47.1. Muvəkkil:

47.1.1. bu Qanunun muddəalarını ictimaiyyətə зatdırır, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı vətəndaşlara hьquqi yardım gцstərir;

47.1.2. informasiya sahiblərinə informasiya xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər verir;

47.1.3. informasiyanın əldə olunmasını daha səmərəli təmin etmək məqsədi ilə informasiya sahibləri ilə sıx əməkdaşlıq edir, bu sahədə зalışan kadrların peşəkarlığını artırmaq ьзьn mьxtəlif maarifləndirici tədbirlər həyata kecirir;

47.1.4. daxil olmuş mьraciətləri, ərizə və şikayətləri araşdırır, mьvafiq gцstərişlər verir;

47.1.5. informasiya əldə etmək ucun verilən sorğunun nьmunəvi formasını hazırlayır;

47.1.6. bu Qanunun tələblərindən irəli gələn digər vəzifələri yerinə yetirir.

47.2. Muvəkkil nəzarətin nəticələri barədə şikayət verən şəxsə, informasiya sahibinə və ya informasiya sahibinin tabe olduğu yuxarı orqana məlumat verir.

47.3. Nəzarətin nəticələri, həmcinin, Muvəkkilin İnternet informasiya ehtiyatlarında aзıqlanır.

Maddə 48. Muvəkkilin hьquqları

48.1. Mьvəkkilin hьquqları aşağıdakılardır:

48.1.1. informasiya sahibindən hesabatlar, izahatlar və sənədlər tələb etmək;

48.1.2. informasiya sahibinin daxili istifadə ucun nəzərdə tutulmuş hesab etdiyi sənədlərlə tanış olmaq;

48.1.3. bu Qanunun tələblərinin pozulması ilə bağlı inzibati hьquq pozuntularına dair materialları informasiya sahibinin tabe olduğu yuxarı orqana və ya məhkəməyə gondərmək.

Maddə 49. İnformasiya sorğusunun icrasından imtina edilməsi və ya

lazımınca icra olunmaması barədə şikayət

49.1. Sorğuзu sorğunun icrasından imtina edilməsi, yaxud lazımınca icra olunmaması barədə məhkəməyə və ya Muvəkkilə şikayət etmək huququna malikdir.

49.2. Muvəkkilə gondərilən şikayətdə aşağıdakılar gцstərilir:

49.2.1. şikayət ərizəsi ilə muraciət edən şəxsin adı və soyadı;

49.2.2. poзt ьnvanı və ya digər əlaqə məlumatları;

49.2.3. informasiya sahibinə təqdim edilən informasiya sorğusunun məzmunu;

49.2.4. informasiya sorğusu barədə informasiya sahibinin yol verdiyi noqsanlar barədə ətraflı məlumat;

49.2.5. sorğuзunun informasiya sahibinin qeyri-qanuni fəaliyyətini təsdiqləyən dəlilləri.

49.3. Əgər şikayət ərizəsi ilə muraciət edənin fikrincə informasiya sahibi sorğunun icrasından qeyri-qanuni imtina etmişsə, yaxud qeyri-dəqiq və natamam informasiya təqdim etmişsə, bu halda şikayət ərizəsinə yazılı cavabın, yaxud qeyri-dəqiq və ya natamam hesab edilən sənədin surəti də əlavə edilməlidir.

Maddə 50. Şikayət ərizəsinə baxılması

50.1. Mьvəkkil şikayət ərizəsi daxil olduğu tarixdən sonrakı 10 iş gьnь ərzində şikayəti araşdırır, bununla bağlı informasiya sahibinin fəaliyyətinin qanuniliyini yoxlayır və şikayətciyə cavab verir.

50.2. Əgər şikayət ərizəsi dəqiqləşdirmə tələb edirsə və ya şikayəti araşdırmaq ьзьn əlavə izahatlar və sənədlər toplamaq lazımdırsa, Mьvəkkil, bu barədə şikayətciyə yazılı məlumat verməklə, şikayətə baxılması mьddətini əlavə olaraq 10 iş gьnь də uzada bilər.

Maddə 51. Şikayətin təmin edilməsindən imtina

51.1. Muvəkkil aşağıdakı hallarda şikayəti təmin etməkdən imtina edir:

51.1.1. şikayət ərizəsi anonimdirsə;

51.1.2. şikayət konkret informasiya sahibinin fəaliyyəti barədə deyilsə;

51.1.3. şikayət təkrar, əsassız və qərəzlidirsə;

51.1.4. bu iş ьzrə məhkəmənin qanuni quvvəyə minmiş qərarı varsa;

51.1.5. ərizəзi informasiya sahibinin şikayəti aradan qaldırmaq ьзьn yaratdığı imkanlardan kifayət qədər səmərəli istifadə etməyibsə.

51.2. Bu Qanunun 51.1.1-ci maddəsində gostərilən hallar istisna olmaqla, şikayət ərizəsi ilə muraciət edənə imtina barədə əsaslandırılmış cavab verilir.

Maddə 52. Muvəkkilin gostərişləri

52.1. Nəzarət qaydasında araşdırma zamanı Mьvəkkil informasiya sahibinə aşağıdakı hallar ьzrə muvafiq gostərişlər verə bilər:

52.1.1. informasiya sorğusunu yerinə yetirməkdən qeyri-qanuni imtina edildikdə;

52.1.2. informasiya sorğusu bu Qanunla nəzərdə tutulmuş mьddətdə icra olunmadıqda;

52.1.3. informasiya sorğusunu lazımi şəkildə təmin etmədikdə;

52.1.4. aзıqlanması bu Qanunla nəzərdə tutulan ictimai informasiyanı aзıqlamadıqda və ya lazımi şəkildə aзıqlamadıqda;

52.1.5. İnternet informasiya ehtiyatları yaradılmadıqda və ya lazımi səviyyədə yaradılmadıqda;

52.1.6. həqiqətə uyğun olmayan, qeyri-dəqiq və natamam informasiya verdikdə və sorğuзunun bununla bağlı təkrar muraciətinə əməl etmədikdə;

52.1.7. informasiyanın əldə olunmasına qeyri-qanuni məhdudiyyətlər qoyduqda;

52.1.8. əldə olunması bu Qanunla məhdudlaşdırılan informasiyanı aзıqladıqda.

52.2. Mьvəkkilin gostərişləri bu Qanunda nəzərdə tutulan hallara uyğun olmalı, Mьvəkkilin səlahiyyət həddini aşmamalı, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə əsaslandırılmalıdır.

Maddə 53. Muvəkkilin gostərişlərinin icrası

53.1. İnformasiya sahibi Mьvəkkilin gostərişlərini aldıqdan sonra 5 iş gьnь ərzində onun icrası ьзьn tədbirlər gorur və bu barədə Muvəkkilə yazılı şəkildə məlumat verir.

53.2. Muvəkkil informasiya sahibindən aldığı məlumatı цzьnьn İnternet informasiya ehtiyatlarında aзıqlayır.

53.3. İnformasiya sahibi Mьvəkkilin gostərişlərindən məhkəməyə şikayət vermək huququna malikdir.

Maddə 54. Muvəkkilin xidməti qaydada nəzarətin təşkilinə dair vəsatəti

54.1. Əgər informasiya sahibi Muvəkkilin gostərişlərini icra etmirsə, o zaman Muvəkkil xidməti qaydada nəzarətin təşkil edilməsi barədə informasiya sahibinin tabe olduğu yuxarı orqan qarşısında vəsatət qaldırır, yaxud toplanmış sənədləri məhkəməyə gondərir.

54.2. Xidməti nəzarəti həyata kecirən yuxarı orqan vəsatəti aldıqdan sonra 15 iş gьnь ərzində ona baxmalı və nəzarətin nəticələri barədə Muvəkkilə məlumat verməlidir.

Maddə 55. Muvəkkilin qanunun icrası barədə hesabatı

55.1. Mьvəkkil hər cari ildən sonra ən geci uc ay ərzində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hesabat təqdim edir.

55.2. Muvəkkilin hesabatında il ərzində gцrьlmьş işlərin umumiləşdirilmiş xьlasəsi, o cumlədən hьquq pozuntuları tцrətmiş informasiya sahiblərinə, ərizə və şikayətlərə, gostərişlərə, xidməti nəzarət qaydasında aparılmış işlərə, gцrьlmьş tədbirlərə, qanunun tətbiqi ilə bağlı digər hallara dair məlumatlar, habelə Muvəkkilin rəy və təklifləri oz əksini tapır.

55.3. Hesabat mьvafiq icra hakimiyyəti orqanına, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna gцndərilir.

55.4. Hesabat Muvəkkilin İnternet informasiya ehtiyatlarında aзıqlanır və “Azərbaycan” qəzetində dərc olunur.

VII fəsil

Kecid muddəaları

Maddə 56. İnternet informasiya ehtiyatlarının yaradılması mьddəti

56.1. Dovlət orqanları bu Qanunun 29.1-ci maddəsində gostərilən ictimai informasiyaları aзıqlamaq ucun ən qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan sonra 1 ildən gec olmayaraq цz İnternet informasiya ehtiyatlarını yaradırlar, bələdiyyələr isə bu Qanunun 29.1-ci maddəsində gostərilən ictimai informasiyaları aзıqlamaq ьзьn mьmkьn qədər qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan sonra 3 ildən gec olmayaraq цz İnternet informasiya ehtiyatlarını formalaşdıra bilərlər .

56.2. Muvafiq icra hakimiyyəti orqanları tabeзiliklərində olan dovlət orqanlarının цz İnternet informasiya ehtiyatlarını formalaşdırmaları ьзьn ən qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan sonra 2 ildən gec olmayaraq şərait yaratmalıdırlar.

56.3. İctimai funksiyaları yerinə yetirən hьquqi şəxslər, həmcinin normativ huquqi aktlarla və ya muqavilə əsasında təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və sosial sahələrdə xidmət gostərən ozəl hьquqi şəxslər və fiziki şəxslər, bu Qanunun 9.3-cu maddəsində nəzərdə tutulan informasiya sahibləri цz İnternet informasiya ehtiyatlarını mьmkьn qədər qısa zamanda, lakin bu Qanun dərc olunduqdan sonra 2 ildən gec olmayaraq yaradırlar.

56.4. İnformasiya sahibləri malik olduqları, fəaliyyət nəticəsində yaratdıqları və ya əldə etdikləri ictimai informasiyaları bu Qanunun 56.1-ci, 56.2-ci və 56.3-cu maddələri quvvəyə minənədək, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər ьsullarla aзıqlayır və ya informasiya sorğusu əsasında təqdim edirlər.

Maddə 57. Muvəkkilin secilməsi muddəti

57.1. Muvəkkil bu Qanun quvvəyə mindikdən sonra, ən geci 6 ay ərzində secilir.

57.2. Bu Qanunun 26.4-cu maddəsindən irəli gələn tələblər Muvəkkil secildikdən sonrakı 3 ay ərzində yerinə yetirilməlidir. İnformasiya sahibləri bu Qanunun 57.2-ci maddəsinin tələbləri quvvəyə minənədək daxili icraat qaydasında informasiya xidmətləri gostərirlər.

57.3. Bu Qanunun 55-ci maddəsinin quvvəsi Muvəkkilin secildiyi ildən sonrakı il tətbiq olunur.

Maddə 58. Qanunun quvvəyə minməsi

58.1. Bu Qanunun 8.1-ci, 8.3-cu, 10.2-ci, 11.1-ci, 12.2-ci, 12.7-ci və 32.4-cu maddələrindən irəli gələn tələblər bu Qanun dərc edildiyi gundən sonrakı 3 ay ərzində həyata kecirilir.

58.2. Bu Qanun dərc edildiyi gundən quvvəyə minir.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2005-ci il.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: